HVORFOR UTDANNE DEG PÅ NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE?

Reiseliv er verdens hurtigst voksende næring, og opplevelsesbasert turisme er den delen av bransjen som nå ser den sterkeste veksten. Antallet reisende til Norge har vært rekordstort de siste årene. Behovet for bransjekompetanse innen utvikling av kvalitetsopplevelser og bærekraftig reiselivsledelse med høyt servicenivå er derfor sterkt.

  • DESTINASJONSUTVIKLING – HVA ER DET?

  • HVA SKAL VI LÆRE OM PÅ NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE?

  • HVORDAN SKAL DU BLI BEST MULIG RUSTET FOR EN JOBB I NORSK REISELIV I FREMTIDEN?

Vi definerer en destinasjon som ”et samlet tilbud av varer, tjenester og frie goder som tilfredsstiller den reisendes behov i forbindelse med midlertidige opphold innenfor et nærmere bestemt geografisk område”. Det holder ikke å ha en rekke gode produkter, dersom de ikke kan vises i en kontekst og som en del av en helhet. For å utvikle en destinasjon trengs dyktige mennesker med kunnskap innen markedsføring, reisliv og økonomistyring. En merkevare og et nettverk av reiselivsbedrifter som er sultne på vekst må profesjonaliseres og alle må se verdien av å jobbe i lag. Ingen reiselivsbedrift er en øde øy og kan gjøre jobben alene, de er helt avhengige av alle andre tilbud i regionen. Dette er noe de tradisjonelle reiselivsbedriftene har jobbet med lenge, og som alle burde se nytten av. Det å dra lasset sammen og bygge merkevaren, destinasjonen eller bedriften gagner alle, også de som ikke tenker på seg selv som reiselivsbedrifter. De som besøker en region/sted, skal sitte igjen med en følelse av å ha besøkt selve stedet/byen, ikke bare sovet på ”et eller annet hotell i fjellheimen eller ved sjøen”.

SAMMEN KAN VI UTVIKLE KOMPETANSE TIL Å FÅ EN MER ATTRAKTIV NÆRING

Vi må «sette varer i hyllene». Det gjelder å skape produkter, opplevelser og tilbud turistene som besøker stedet/destinasjonen ønsker å finne og bruke tid og penger på. Det gjelder å skape en infrastruktur som tilfredsstiller de kravene turistene stiller. Det handler totalt sett om å møte turistenes behov i dag og i morgen.

Det handler også om å ta i bruk de ressursene som er i regionen, utnytte hele året og etablere oss i nye markeder. Ved å satse aktivt på et tilbud innen kurs- og konferansemarkedet med nasjonal kvalitet, kan vi sammen hevde oss i et betalingsvillig marked. På denne måten kan vi også utvikle destinasjonene til å bli helårsdestinasjoner som satser offensivt og setter kunden i sentrum.

For å få til dette kreves det markedskunnskap, reiselivskunnskap, kreativitet og et solid nettverk av aktører som vil ha turister/konferansegjester som kunder, samt et solid markedsapparat som står klare til å markedsføre destinasjonen og bringe kunder hit.

Utvikling av en destinasjon er en dynamisk prosess som skjer hele tiden, hver dag, og som primært gjøres gjennom prosjekter av ulik art. Destinasjonen må jobbe kontinuerlig med bedrifter og andre aktuelle aktører for å skape produkter tilpasset markedet. De må jobbe for å bedre infrastrukturen og for å synliggjøre produkter og tjenester i det nasjonale og internasjonale markedet.

Ved Norsk Hotell- og Reiselivsfagskole skal vi utdanne mennesker som kan få jobb i de lokale destinasjonsselskapene – ved hoteller, restauranter, butikker og opplevelsesfirmaer. Vi tilbyr en fagskoleutdanning innenfor reiseliv, salg, næringsutvikling, økonomi og markedsføring som setter studentene i stand til å utvikle de lokale bedriftene eller destinasjonene sammen med reiselivsbedriftene og kommunene.

Dessverre hjelper det lite å ha en spennende destinasjon dersom ingen vet om tilbudene som finnes. Vårt felles mål er å utvikle destinasjonen og sørge for at turistene kommer og bruker penger. Vi skal utvikle kompetanse til å gi turistene en god opplevelse, helt fra planlegging hjemme i sofaen til de reiser.

PRAKTISK, YRKESRETTET OG RELEVANT UTDANNING

“I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.”

NORSK HOTELL- OG REISELIVSFAGSKOLE  •  FAGSKOLEN TINIUS OLSEN

TA KONTAKT MED OSS! 

Har du spørsmål til oss eller ønsker å komme i kontakt? Ikke nøl med å skrive til oss! Vi ønsker gjerne at du tar kontakt og ser frem til å besvare alle spørsmål du måtte ha!